Giấy phép hoạt động in

Nghị định 25/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 28/02/2018 thay thế Nghị định 60/2014/NĐ-CP đã sửa đổi cơ bản toàn diện hoạt động in ấn với các điều khoản mới thay thế, bãi bỏ một số quy định của nghị định cũ, tối giản các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực in ấn, rút gọn thủ tục hành chính liên quan,…

Giấy phép hoạt động in

 • Hiện nay, theo quy đinh của nghị định mới thì các loại sản phẩm in phải xin cấp phép hoạt động đã giảm đi đáng kể, các cơ sở chỉ phải xin giấy phép hoạt động in khi hoạt động in các loại sản phẩm sau:
 • Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
 • Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;
 • Tem chống giả;
 • Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).
1. Khi hoạt động in các loại sản phẩm trên, cơ sở in phải đáp ứng các điều kiện sau: 
 • Về cơ sở thiết bị: thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in;
 • Nội dung hoạt động: đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in;
 • Địa điểm hoạt động: có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;
 • Về chủ sở hữu: là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
2. Quy trình, thủ tục xin cấp phép hoạt động in: 
 • Trước khi hoạt động, cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
 • Hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở in không đầy đủ thông tin, thông tin không trung thực hoặc không thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện hoạt động bị từ chối nhận hồ sơ cấp phép.
3. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động in bao gồm: 
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký thuế/quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in;
4. Thẩm quyền cấp phép hoạt động in: 
 • Đối với cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương: Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Cơ sở in khác: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
5. Cách thức nộp hố sơ: 
 • Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
 • Qua đường bưu chính chuyển phát;
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
*Lưu ý:
 • Cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in thì không phải đăng ký hoạt động cơ sở in.
 • Trường hợp cơ sở in đề nghị cấp phép hoạt động in, đồng thời đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm mà cơ sở in có đủ điều kiện theo quy định thì cấp chung trên một giấy phép.
6. Dịch vụ của Luật Tân Hoàng Invest về cấp phép hoạt động in
 • Tư vấn các điều kiện, hồ sơ, cơ sở pháp lý để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động in;
 • Soạn thảo hồ sơ nộp Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động in;
 • Nhận giấy phép và chuyển lại cho khách hàng.
Banner footer