Công Ty Cổ Phần Là Gì? Tìm Hiểu Ưu Nhược Điểm Của Công Ty Cổ Phần

Công ty cổ phần là gì? Công ty cổ phần mang những đặc điểm như thế nào? Ưu nhược điểm ra sao? Để nắm rõ được những thông tin này, cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé.

Thông tin công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp gì?

Công ty cổ phần là gì? Căn cứ vào quy định ở Điều 111 của Luật Doanh nghiệp 2020, thì  Công ty cổ phần (Công ty CP) chính là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều là là khoản được chia thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần.
 • Cổ đông của công ty có thể là một cá nhân,hoặc tổ chức có tối thiểu từ ba người và không bị giới hạn về số lượng tối đa.
 • Cổ đông chỉ cần chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Cổ đông có quyền được tự do chuyển nhượng số cổ phần của mình sang cho người khác, trừ trường hợp đã được quy định trong khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.
 • Công ty cp sẽ có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần có quyền được phát hành cổ phần để bán ra giúp huy động vốn.
Tìm hiểu công ty cổ phần là gì
Tìm hiểu công ty cổ phần là gì

Đặc điểm của công ty cổ phần (Công ty CP)

Những đặc điểm đặc biệt của công ty cổ phần có thể kể đến như sau:

Thành viên (cổ đông) của công ty

Các thành viên có cổ phần trong công ty chính là cổ đông và cổ đông cần phải sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty.

Pháp luật chỉ quy định về số lượng cổ đông của công ty cổ phần tối thiểu là 3 và không có giới hạn về số lượng tối đa. Do đó, công ty cổ phần có thể mở rộng số lượng thành viên theo nhu cầu nếu có thể.

Về vốn điều lệ của công ty CP

Vốn điều lệ của công ty cổ phần ở thời điểm công ty đăng ký thành lập công ty, doanh nghiep chính là tổng giá trị mệnh giá của các loại cổ phần đã được đăng ký mua và được ghi ở Điều lệ của công ty.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau sẽ được gọi là cổ phiếu. Những cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia, góp vốn vào công ty thì sẽ phải mua cổ phiếu, có thể mua một hoặc nhiều cổ phiếu.

Các đặc điểm cơ bản của loại hình công ty cổ phần
Các đặc điểm cơ bản của loại hình công ty cổ phần

Các loại cổ phần của công ty

Căn cứ vào quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, có các loại cổ phần như sau:

– Cổ phần phổ thông

– Cổ phần ưu đãi, gồm có các loại như sau:

+ Cổ phần ưu đãi biểu quyết

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại

+ Cổ phần ưu đãi khác sẽ được quy định rõ ràng ở Điều lệ của công ty.

Những người có quyền mua cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi khác sẽ do Điều lệ công ty quy định hoặc Đại hội đồng cổ đông ra quyết định.

Tính tự do về việc chuyển nhượng phần vốn góp

Cổ phần của các cổ đông được tự do chuyển nhượng, theo quy định tại Điều 127 của Luật doanh nghiệp năm 2020, trừ trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty có quy định về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Chế độ chịu trách nhiệm quá trình kinh doanh của công ty cp

Chế độ chịu trách nhiệm trong kinh doanh của công ty cổ phần là chế độ trách nhiệm hữu hạn:

 • Công ty sẽ chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản mà công ty đang sở hữu.
 • Cổ đông sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ bằng số vốn mà mình góp vào công ty.
Chế độ chịu trách nhiệm khi kinh doanh của công ty cp
Chế độ chịu trách nhiệm khi kinh doanh của công ty cp

Khả năng huy động vốn của từng loại hình công ty cổ phần hiện nay

Công ty cổ phần có khả năng huy động nguồn vốn linh hoạt hơn so với các loại hình công ty khác. Tương tự như các loại hình công ty khác, công ty cổ phần cũng có thể huy động vốn cho mình từ các khoản vay tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, công ty cổ phần có thể huy động vốn cho mình bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu.

Cổ phiếu được hiểu là loại chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành và được bút toán ghi sổ hoặc cũng có thể là dữ liệu điện tử xác nhận về quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Việc phát hành cổ phiếu là một điểm mạnh mà loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn không có được.

Công ty cổ phần có quyền được phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định mà pháp luật đề ra và Điều lệ công ty.

Cơ chế huy động vốn linh hoạt như vậy là một trong những ưu điểm của loại hình công ty cổ phần. Tổ chức, cá nhân thành lập công ty sẽ được chủ động hơn về nguồn vốn của công ty khi có nhu cầu.

Khả năng huy động vốn của từng loại hình công ty
Khả năng huy động vốn của từng loại hình công ty

Thông tin về vai trò của đại hội đồng cổ đông

Hội đồng cổ đông gồm có toàn bộ những cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có vai trò như sau:

 • Thông qua các định hướng hoạt động và phát triển của công ty.
 • Quyết định loại cổ phần và quyết định tổng số cổ phần của từng loại sẽ được chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần khác nhau.
 • Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên của Hội đồng quản trị hay hội đồng Kiểm soát viên.
 • Quyết định đối với việc đầu tư hoặc giao bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính ở thời gian gần nhất của công ty nếu như Điều lệ công ty không có quy định về một tỷ lệ hoặc một giá trị khác.
 • Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi các Điều lệ của công ty.
 • Là người thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của công ty.
 • Quyết định về việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã được bán của mỗi loại.
 • Xem xét và xử lý những vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại, thất thoát cho công ty và cổ đông công ty.
 • Quyết định về việc tổ chức lại hay lựa chọn giải thể công ty.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định mà Luật doanh nghiệp đề ra và quy định trong Điều lệ công ty.
Những điều cần biết về vai trò của đại hội đồng cổ đông
Những điều cần biết về vai trò của đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị công ty CP

Hội đồng quản trị là cơ quan thực hiện việc quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để ra quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ thông qua các quyết định bằng việc biểu quyết tại cuộc họp, hoặc cũng có thể thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, bằng hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị sẽ có tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng thành viên trong Hội đồng quản trị. Thành viên hội đồng quản trị sẽ do đại hội đồng cổ đông của công ty bầu.

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu một thành viên trong hội đồng quản trị làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Quy trình và các loại thủ tục thành lập công ty cổ phần

Để quá trình thành lập công ty cổ phần được thuận lợi và nhanh chóng, cần phải tuân thủ các quy trình và đầy đủ thủ tục sau:

Bước 1: Tiến hành thu thập thông tin và soạn thảo hồ sơ

Các cổ đông sáng lập sẽ thảo thuận cùng nhau, soạn thảo hồ sơ gồm có:

 • Tên công ty
 • Trụ sở của công ty, cần phải chính xác về số nhà, ngõ, xã phường, quận huyện, tỉnh thành phố.
 • Lĩnh vực kinh doanh đăng ký.
 • Vốn điều lệ  tối thiểu cần có của một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay còn được gọi là vốn pháp định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tuyến

Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được uỷ quyền sẽ tiến hành kê khai, nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ, xem xét và trả thông báo (Phiếu hẹn kết quả) qua email.

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc thụ lý hồ sơ cũng như thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đến doanh nghiệp thông qua email trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Nộp hồ sơ bản cứng phí, lệ phí

Sau khi nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ ở Bước 2, đại diện của công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ bản cứng lên Phòng đăng ký kinh doanh. Đồng thời nộp phí, lệ phí (nếu có) và đăng ký hình thức nhận kết quả.

Quy trình và thủ tục thành lập công ty cổ phần
Quy trình và thủ tục thành lập công ty cổ phần

Ưu nhược điểm của công ty Cổ Phần

Công ty cổ phần sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng, cụ thể:

Ưu điểm

Công ty cổ phần sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật hơn các loại hình công ty khác, cụ thể:

 • Các cổ đông dễ dàng chuyển nhượng phần góp vốn của mình qua việc bán cổ phần (Trừ những trường hợp đã được quy định tại khoản 3, điều 119 và khoản 1 điều 126 của Luật Doanh Nghiệp 2014)
 • Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn vì vật mức độ rủi ro sẽ không cao bằng các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Có mô hoạt động lớn, số lượng cổ đông không giới hạn vì vậy rất thuận lợi trong việc mở rộng kinh doanh.
 • Cơ cấu vốn, khả năng huy động vốn dễ dàng thông qua việc phát hành cổ phiếu, đây là ưu điểm nổi bật hơn loại hình công ty khác.
 • Công ty cổ phần có tính độc lập cao giữa quản lý và sở hữu, việc quản lý sẽ đạt được hiệu quả cao hơn.
 • Việc kinh doanh, tài chính của công ty sẽ được thông báo qua kê khai hàng năm.
Ưu và nhược điểm của công ty cổ phần
Ưu và nhược điểm của công ty cổ phần

Nhược điểm

Bên cạnh nhiều ưu điểm nổi bật thì loại hình công ty cổ phần cũng có một vài nhược điểm như sau:

 • Số lượng cổ đông không giới hạn nên có thể rất lớn, do đó mà việc quản lý, điều hành công ty sẽ tương đối phức tạp đặc biệt những trường hợp có sự xung đột lợi ích giữa các cổ đông.
 • Khả năng bảo mật kinh doanh, tình hình tài chính bị hạn chế do phải phải công khai và báo cáo với cổ đông.
 • Việc thay đổi ngành nghề kinh doanh không cao do phải có sự chấp thuận từ đại hội cổ đông.

Trên đây, Luật Tân Hoàng đã giải đáp câu hỏi công ty cổ phần là gì cũng như cung cấp những thông tin chi tiết và chính xác về công ty cổ phần. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc nắm rõ được những thông tin cần thiết về loại hình công ty này. Ngoài ra các bạn có nhu cầu quan tâm đến dich vụ thành lập công ty tại Hà Nội, hay những thủ tục mở công ty tnhh hay liên hệ với Tân Hoàng Invest để được tư vấn một cách tốt nhất nhé.

Banner footer