Mẫu giấy xác nhận ký quỹ ngân hàng kinh doanh lữ hành

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa thực hiện ký quỹ ngân hàng theo quy định tại Thông tư 34/2014/TT-NHNN. Thông tư này hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Mẫu Giấy chứng nhận ký quỹ như sau:

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014)

Tên ngân hàng
(Chi nhánh ngân hàng)
  ——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
…….., ngày … tháng … năm …

GIẤY CHỨNG NHẬN
TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng): …………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch ………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt ……………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: …………………………………………………………..

Ngày cấp: ………………………………….. Nơi cấp: …………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại ……………………………………. Website: ………………………………………….

Chủ tài khoản: ………………………………. Chức danh:………………………………………

Đã nộp tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

Số tiền bằng số: …………………………………………………………………………………………….

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………… )

Tại Ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………….

Vào ngày ……………….. tháng ….. năm ……………………………………………………………

Giấy chứng nhận này được lập thành 03 (ba) bản: 02 (hai) bản giao doanh nghiệp, 01 (một) bản ngân hàng giữ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Banner footer