Thủ tục ngừng kinh doanh với doanh nghiệp FDI có dự án đầu từ nước ngòa·

Công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Tại Việt Nam tạm ngừng hoạt động cũng tương tự như thủ tục tạm ngừng doanh nghiệp có vốn Việt Nam, tuy nhiên bên cạnh việc thông báo tạm ngừng kinh doanh, doa nh nghiệp cần thực hiện thủ tục tạm ngừng dự án đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cụ thể hơn về những tài liệu doanh nghiệp cần chuẩn bị và các bước thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty FDI như sau:

Cơ sở pháp lý liên quan đến thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty FDI

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Luật đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư.

Đối với công ty

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của công ty FDI

 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của công ty FDI của mỗi lần thông báo không được quá một năm. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 từ năm 2021 công ty FDI được tạm ngừng không hạn chế số lần liên tiếp. Tuy nhiên, trước khi hết hạn tạm ngừng lần trước ít nhất 03 ngày làm việc công ty FDI phải nộp thông báo tiếp tục tạm ngừng cho 01 năm tiếp theo.

Nghĩa vụ thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty FDI

 • Công ty FDI tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

Đối với dự án đầu tư

Thời hạn tạm ngừng dự án

 • Tổng thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư không quá 12 tháng. Trường hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết có hiệu lực của trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thì thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư được xác định theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. Trường hợp các văn bản này không xác định thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư thì tổng thời gian ngừng không quá 12 tháng.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu ngừng dự án thì nhà đầu tư gửi thông báo cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định.

Hồ sơ ngừng dự án bao gồm

 • Thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tư;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty FDI

 • Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Dừng hoạt động doanh nghiệp FDI

Banner footer