Các công ty đặt trụ sở tại chung cư phải di dời sau ngày 10/06/2016.

1. Nhà nước chính thức cấm đặt văn phòng, địa điểm kinh doanh tại chung cư vào ngày 10/06/2016 theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã được cấp phép kinh doanh tại chung cư phải có nghĩa vụ di dời trước thời hạn trên. 
  • Câu chuyện cấm đặt trụ sở công ty trong các chung cư đã đặt ra từ lâu. Từ năm 2008, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2544/BXD-QLN yêu cầu một số địa phương rà soát và có biện pháp chấn chỉnh việc sử dụng chung cư làm văn phòng. Tuy nhiên, việc áp dụng vẫn còn chưa đồng bộ với nhiều địa phương trên cả nước.
  • Năm 2014, Quốc hội đã thông qua Luật nhà ở và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Theo đó, một trong các điều cấm của luật này quy định tại Điều 6 là sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.  Để giải quyết những trường hợp doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động tại chung cư trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực, Chính phủ quy định thời gian chuyển tiếp tại Khoản 7, Điều 80, Nghị định 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 như sau:
  • Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.
2. Như vậy, sau ngày 10/6/2016 (sau 6 tháng kể từ khi Nghị định 99/2015 có hiệu lực), các cơ sở kinh doanh phải di dời văn phòng, trụ sở, địa điểm kinh doanh ra khỏi chung cư.
  • Hiện trên toàn quốc có trên 7.000 doanh nghiệp có trụ sở đặt tại chung cư cần phải chuyển đi theo quy định nêu trên.
  • Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội vừa thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội không thực hiện việc đăng ký đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư. Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức đã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư phải thực hiện đăng ký thay đổi trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư theo thủ tục quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp theo thẩm quyền. Các trường hợp vi phạm sẽ được các cơ quan liên quan kiểm tra và xử lý theo quy định.
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã có công văn gởi các doanh nghiệp có trụ sở tại chung cư vào ngày 18/11/2016 yêu cầu các doanh nghiệp phải thay đổi trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành.
3. Luật Tân Hoàng Invest chúng tôi nhận hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề nêu trên.

Nội dung công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội như sau:

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——-
Số: 13701/PĐKKD-KT.
V/v đăng ký địa chỉ trụ sở tại chung cư
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——
                 Hà nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016
Kính gửi: QUÝ DOANH NGHIỆP CÓ TRỤ SỞ TẠI CHUNG CƯ

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 quy định “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở” là hành vi nghiêm cấm.
Tại Khoản 7 Điều 80 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở:
“Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy từ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh nghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; trong thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.”
Căn cư quy định nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư đề nghị quý Doanh nghiệp không được kinh doanh tại căn hộ chung cư và phải nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư, đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại căn hộ chung cư sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư (trừ phần diện tích dùng để kinh doanh của chung cư) trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký công văn này. Quá thời hạn này mà chưa nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ phối hợp Sở Xây dựng và Uỷ ban nhân dân quận, huyện nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
Banner footer