Thủ tục thành lập công ty kiểm toán – Hướng dẫn làm hồ sơ chi tiết

Các công ty đều có riêng một bộ phận kiểm toán để quản lý sổ sách, kiểm toán những chi phí phát sinh trong công ty. Thế nhưng một vài công ty sẽ lựa chọn sử dụng dịch vụ kiểm toán bên ngoài vì giúp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí hơn. Vậy để thành lập công ty kiểm toán cần thỏa mãn những điều kiện gì?  Thủ tục thành lập ra sao? Nếu bạn vẫn chưa biết thì hãy cùng Luật Tân Hoàng Invest tìm hiểu ngay các thông tin chi tiết cũng như những lưu ý khi thành lập công ty ngay trong bài viết sau đây nhé!

Nội dung chính

1. Đặc điểm của công ty kiểm toán

Công ty kiểm toán là doanh nghiệp có đủ những điều kiện để kinh doanh ngành dịch vụ kiểm toán, đúng với các quy định của Luật kiểm toán độc lập 2011 và những quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời khi lap cong ty kiểm toán, các chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài ở Việt Nam sẽ được thực hiện những dịch vụ sau đây:

– Những dịch vụ kiểm toán, chẳng hạn như kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác;

– Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác.

Phạm vi hoạt động khi thành lập công ty kiểm toán
Phạm vi hoạt động khi thành lập công ty kiểm toán

Ngoài những dịch vụ đã được nêu trên, các công ty kiểm toán còn được đăng ký thực hiện những dịch vụ khác như sau:

– Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế;

– Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp;

– Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức;

– Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

– Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh;

– Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

– Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Công ty, doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật sẽ được thực hiện dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán mà không phải đăng ký.

1.1. Công ty kiểm toán chỉ được nhận dịch vụ kiểm toán trong phạm vi yêu cầu của khách

 • Các công ty, doanh nghiệp kiểm toán hay những chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam chỉ được phép nhận dịch vụ kiểm toán theo khả năng của mình trong phạm vi yêu cầu của khách hàng.
 • Khi nhận dịch vụ kiểm toán, công ty kiểm toán phải thực hiện thông báo cho khách hàng về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về nghề nghiệp của mình trong việc thực hiện dịch vụ kiểm toán, giới hạn trách nhiệm tài chính của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và kiểm toán viên hành nghề khi xảy ra rủi ro kiểm toán.
Chỉ được nhận dịch vụ kiểm toán trong phạm vi yêu cầu của khách
Chỉ được nhận dịch vụ kiểm toán trong phạm vi yêu cầu của khách
 • Ngoài ra các công ty không được phép chuyển giao dịch vụ kiểm toán mà mình đã giao kết hợp đồng cho doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam khác, trừ trường hợp khách hàng đã đồng ý.
 • Các công ty, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải cử người phụ trách đối với mỗi cuộc kiểm toán. Người phụ trách cuộc kiểm toán phải là kiểm toán viên hành nghề. Trong báo cáo kiểm toán yêu cầu phải có chữ ký của người phụ trách cuộc kiểm toán.

1.2. Thực hiện dịch vụ theo hợp đồng kiểm toán 

Các doanh nghiệp, công ty kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam sẽ thực hiện dịch vụ kiểm toán theo như hợp đồng kiểm toán.

Công ty kiểm toán thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng
Công ty kiểm toán thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng

Hợp đồng kiểm toán được hiểu là sự thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, công ty kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam với khách hàng về việc thực hiện dịch vụ kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán được lập thành văn bản sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • Tên, địa chỉ của khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng, đại diện của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;
 • Mục đích, phạm vi và nội dung dịch vụ kiểm toán, thời hạn thực hiện hợp đồng kiểm toán;
 • Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên;
 • Hình thức báo cáo kiểm toán và các hình thức khác thể hiện kết quả kiểm toán như thư quản lý và báo cáo khác;
 • Phí dịch vụ kiểm toán và chi phí khác do các bên thỏa thuận.

1.3. Nghĩa vụ bảo mật các thông tin về hồ sơ kiểm toán

Kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được tiết lộ thông tin về hồ sơ kiểm toán, khách hàng, đơn vị được kiểm toán, trừ trường hợp được khách hàng, đơn vị được kiểm toán chấp thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được sử dụng thông tin về hồ sơ kiểm toán, khách hàng, đơn vị được kiểm toán để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Công ty kiểm toán phải có nghĩa vụ bảo mật hồ sơ kiểm toán
Công ty kiểm toán phải có nghĩa vụ bảo mật hồ sơ kiểm toán

Các doanh nghiệp, công ty kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo mật.

Cơ quan nhà nước, tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán và cá nhân có liên quan có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin được cung cấp về hồ sơ kiểm toán, khách hàng, đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật.

1.4. Chi phí phải trả cho dịch vụ kiểm toán

Chi phí dịch vụ kiểm toán do doanh nghiệp, công ty kiểm toán hay các chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và khách hàng sẽ thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán, căn cứ theo những nội dung sau đây:

– Nội dung, khối lượng và tính chất công việc;

– Thời gian và điều kiện làm việc của kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên sử dụng để thực hiện dịch vụ;

Chi phí kiểm toán sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng 
Chi phí kiểm toán sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng

– Trình độ, kinh nghiệm và uy tín của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

– Mức độ trách nhiệm và thời hạn mà việc thực hiện dịch vụ đòi hỏi.

Ngoài ra, chi phí cho dịch vụ kiểm toán cũng được tính theo các phương thức dưới đây:

– Giờ làm việc của kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên;

– Từng dịch vụ kiểm toán với mức phí trọn gói;

– Hợp đồng kiểm toán nhiều kỳ với mức phí cố định từng kỳ.

2. Điều kiện để thành lập công ty kiểm toán là gì?

Để có thể thành lập công ty kiểm toán, đòi hỏi các đơn vị, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ những điều kiện sau đây mới có thể được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán tương ứng với các loại hình doanh nghiệp.

Theo như quy định tại Điều 21 của Luật kiểm toán độc lập được hướng dẫn bởi các điều của Thông tư 203/2012/TT-BTC và Nghị định 17/2012/NĐ-CP, những thủ tục mở công ty tnhh được đưa ra trong từng trường hợp cụ thể như sau:

 1. Đối với doanh nghiệp tư nhân
  Đối với doanh nghiệp tư nhân đang muốn thành lập công ty kiểm toán, đòi hỏi phải có những điều kiện được nêu tại điều 21 như sau:“Điều 21. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toánDoanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 3. b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;
 4. c) Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.”
Các điều kiện cần đáp ứng để thành lập công ty kiểm toán 
Các điều kiện cần đáp ứng để thành lập công ty kiểm toán

2.1. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật kiểm toán độc lập được hướng dẫn bởi các điều 5, 6, 7 của Nghị định 17/2012/NĐ-CP, những điều kiện sau đây công ty TNHH 2 thành viên cần đáp ứng để thành lập công ty kiểm toán, cụ thể như sau:

 • Phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán phải có ít nhất 02 (hai) thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty. Kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên.
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;
 • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, vốn pháp định là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định.
 • Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên. Kiểm toán viên hành nghề là người đại diện của thành viên là tổ chức không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân.

2.2. Đối với công ty hợp danh

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 trong Luật kiểm toán độc lập, điều kiện để thành lập công ty kiểm toán đối với trường hợp là công ty hợp danh như sau:

“ Điều 21. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 1. Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 3. b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;
 4. c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;”

3. Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm

Để thành lập công ty kiểm toán, các đơn vị, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ những giấy tờ như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

– Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ hộ chiếu (sao y bản chính, nên có công chứng rõ ràng) của cổ đông , thành viên công ty, chủ doanh nghiệp.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập công ty kiểm toán 
Hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập công ty kiểm toán

– Chứng chỉ hành nghề, để đảm bảo doanh nghiệp khi thành lập công ty kiểm toán có đủ khả năng để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kiểm toán.

– Danh sách các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách các thành viên hợp danh;

– Giấy ủy quyền (trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho dịch vụ pháp lý thực hiện);

– Cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ trong những trường hợp cần thiết.

4. Thủ tục và trình tự thành lập công ty TNHH kiểm toán

4.1. Thực hiện đăng ký thành lập công ty kiểm toán (đồng thời xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cùng giấy tờ cần thiết

Bước 2: Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ, các doanh nghiệp vui lòng nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư – nơi công ty kiểm toán đặt trụ sở chính.

Hiện nay có 3 cách để nộp hồ sơ thành lập công ty kiểm toán, cụ thể như sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Nộp hồ sơ trực tiếp qua hình thức online tại trang web Cổng thông tin quốc gia;
 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện bằng cách sử dụng dịch vụ VNPost;

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu

 • Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở  Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả kết quả trong vòng 3 – 5 ngày làm việc;
 • Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, bạn sẽ được nhận thông báo hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung và nộp lại từ đầu.
Thủ tục và trình tự thành lập công ty TNHH kiểm toán
Thủ tục và trình tự thành lập công ty TNHH kiểm toán

4.2. Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (giấy phép con)

Bước 1: Đầu tiên các doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

 • Căn cứ quy định của Điều 22 Luật Kiểm toán, bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải gồm có:

“Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm có:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;
 4. Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề;
 5. Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 6. Các giấy tờ khác do Bộ Tài chính quy định.”

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ Tài chính thông qua những cách thức sau đây:

 • Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
 • Điện thoại: (84-24)2220 2828 2888;
 • Email: support@mof.gov.vn. 

Bước 3: Chờ đợi để nhận kết quả

Trong vòng 30 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ, phía bên Bộ Tài chính sẽ trả kết quả như sau:

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, trong trường hợp hồ sơ hợp lệ;
 • Văn bản trả lời và nêu rõ lý do, trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.

5. Một số lưu ý đối với thủ tục thành lập công ty kiểm toán

Khi thành lập công ty kiểm toán, để thành lập doanh nghiệp giá rẻ nhất các doanh nghiệp cũng cần lưu ý một số vấn đề quan trọng như sau:

– Ngành nghề dự định kinh doanh: Các doanh nghiệp hãy xác định rõ ràng là ngành nghề mình dự định kinh doanh là gì, mã ngành theo quy định pháp luật ra sao? Cần phải đáp ứng những yêu cầu trên thì mới có thể hoàn thành tốt các thủ tục, giấy tờ khác khi làm hồ sơ, tránh bị sai hay thiếu sót.

– Lựa chọn địa điểm hoạt động kinh doanh chính (hay còn gọi là trụ sở công ty): Nên chọn một địa điểm có địa chỉ cụ thể. Nếu có vốn, hãy thuê văn phòng làm việc. Còn nếu điều kiện kinh tế còn khó khăn bạn hãy tận dụng nhà riêng ( không phải chung cư, khu tập thể) để làm văn phòng.

– Vốn điều lệ: Ngành kiểm toán là ngành nghề yêu cầu vốn pháp định. Nên bạn cần đăng kí vốn điều lệ theo yêu cầu vốn pháp định. Vốn điều lệ sẽ quyết định mức thuế môn bài mà doanh nghiệp đóng hằng năm, nên bạn cũng hãy cân nhắc kỹ lưỡng.

– Đặt tên công ty kiểm toán: Một công ty kiểm toán thì cần có một tên riêng, vừa giúp phân biệt với những doanh nghiệp khác, vừa nhận định thương hiệu. Tên cần đúng pháp luật, không chứa từ ngữ cấm.

– Lựa chọn loại hình kinh doanh: Thông thường doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình một trong các hình thức sau: Doanh nghiệp tư nhân, CT TNHH, CT hợp danh hoặc CT cổ phần.

Những lưu ý cần biết khi thành lập công ty kiểm toán
Những lưu ý cần biết khi thành lập công ty kiểm toán

– Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định để tránh bị xử phạt hành chính.

 Nội dung công bố bao gồm: Ngành, nghề kinh doanh và Danh sách thành viên. Thời gian trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký kinh doanh và đóng đầy đủ lệ phí theo quy định.

– Doanh nghiệp phải kê khai thuế và đóng thuế: Công ty cần thực hiện kê khai và nộp tờ kê khai thuế đầy đủ, đúng thời hạn sau khi công ty đi vào hoạt động kinh doanh. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng cần đóng những loại thuế theo quy định pháp luật hiện hành, chẳng hạn như:

+ Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng theo mức lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp.

+ Thuế môn bài, đóng sau khi công ty thành lập, trong vòng 30 ngày. Mức thuế môn bài do mức vốn điều lệ công ty kê khai quyết định.

– Góp vốn đúng thời hạn: Thành viên công ty phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Thuê kế toán viên hoặc sử dụng dịch vụ kế toán: Công ty kiểm toán cần thuê một kế toán để có thể quyết toán được hết sổ sách, thuế ban đầu, nộp tờ khai thuế đúng quy định. 

– Mua chữ ký số để đóng thuế online:  Doanh nghiệp khi thành lập công ty kiểm toán cần phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số điện tử để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến, online.  

– Đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty:  Công ty kiểm toán cần tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty để có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền. Chủ doanh nghiệp ra ngân hàng và mang theo con dấu, giấy phép đăng ký doanh nghiệp cũng như CMND/CCCD để đăng ký mở tài khoản. Sau đó, làm thủ tục báo lên Sở Kế hoạch và đầu tư số tài khoản này.

– Phát hành hóa đơn và treo bảng hiệu công ty có đầy đủ những thông tin cần thiết và thực hiện treo bảng hiệu công ty theo đúng quy định và thuận tiện cho việc quản lý.

6. Câu hỏi về luật thành lập công ty kiểm toán

Dưới đây là một số câu hỏi có liên quan đến luật thành lập công ty kiểm toán mà chúng tôi đã tổng hợp, bạn có thể tham khảo ngay:

6.1. Khi thành lập công ty kiểm toán có được thành lập dưới loại hình là công ty cổ phần hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 20 trong Luật Kiểm toán độc lập 2011 về việc thành lập công ty kiểm toán như sau:

“Các loại doanh nghiệp kiểm toán và chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

 1. Các loại doanh nghiệp sau đây được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:
 2. a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 3. b) Công ty hợp danh;
 4. c) Doanh nghiệp tư nhân.

…”

Như vậy có thể thấy rằng theo quy định được nêu trên, công ty kiểm toán hiện nay không được phép thành lập dưới loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần.

6.2. Công ty hợp danh cần đảm bảo những điều kiện gì để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh các dịch vụ kiểm toán?

Theo như quy định tại khoản 2 của Điều 21 trong Luật Kiểm toán độc lập 2011, công ty hợp danh khi muốn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

“Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 3. b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn;
 4. c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;
 5. d) Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

đ) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

 1. Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 3. b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;
 4. c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;

…”

Câu hỏi về luật khi thành lập công ty kiểm toán 
Câu hỏi về luật khi thành lập công ty kiểm toán

6.3. Bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán sẽ gồm có những giấy tờ gì?

Căn cứ tại Điều 22 Luật Kiểm toán độc lập 2011 đã quy định, bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải gồm có những giấy tờ quan trọng sau đây:

“Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm có:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;
 4. Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề;
 5. Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 6. Các giấy tờ khác do Bộ Tài chính quy định.”

6.4. Thời hạn để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho công ty là bao lâu?

Căn cứ theo Điều 23 của Luật Kiểm toán độc lập 2011 đã đưa ra những quy định như sau:

“Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 2. Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán giải trình.

Như vậy, theo quy định trên, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Trên đây là những thông tin chi tiết về việc thành lập công ty kiểm toán mà chúng tôi đã tổng hợp đến bạn. Hy vọng bài viết sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm những kiến thức hữu ích để thực hiện đúng với pháp luật hiện hành. Nếu vẫn còn bất kì câu hỏi nào khác, hãy liên hệ ngay với Luật Tân Hoàng Invest thông qua Website: https://luattanhoang.com/ hoặc Fanpage:   https://www.facebook.com/luatsutanhoang để được tư vấn nhanh nhất nhé.

Banner footer